Tehy Pellon ammattiosasto edunvalvojana

Tehy on vahva jäsentensä etuja valvoja ammattiliito.  Hoidamme pienenä ammattiosastona tehokkaasti jäsentemme edunvalvontaa. Tehyläisillä on rohkeutta toimia ja tehdä uusia aloitteita. Yhdessä olemme enemmän.

TehyPellon ammattiosasto edunvalvojana -> Pellon kunnan päätöksiä

PDF-tiedostoNeuvottelutulos Suuhygienistin ruokailu työajalla.pdf (396 kB)
Päätös 28.6.2017. Tehy Pellon ammattiosasto pyytänyt neuvottelua koskien yleistyöaikaan siirtymistä hammashuollossa. Suuhugienistin työaikaan ei ole sisältynyt ruokailua, muun hammashoitolan henkilökunnan ruokaillessa työajalla. Uusi järjestelmä on koettu eriarvoistavana ja syrjivänä suuhygienistiä kohtaan. Neuvottelun tuloksena suuhygienisti saa syödä työajalla, kuten muukin hammashoitolan henkilöstö
MS Word -tiedostoOsittainen hoitovapaa kunnanhallituksen päätös 10.4.2017.doc (27 kB)
Tehyn aloite osittaisesta hoitovapaasta sai kannatusta Pellon kunnanhallituksessa. Pohjaesitys kunnallituksessa oli, että ehdotus ei aiheuta toimenpiteitä. Äänestyksen jälkeen kunnan ehdotus voitti 4-5.
PDF-tiedostoAloite osittainen hoitovapaa 27.2.2017.pdf (171 kB)
Kiky-sopimuksen mukaisesti työaika piteni 1.2.2017 alkaen. Osittaista hoitorahaa oleville KELAn määritelmän mukaan työaika voi olla enintään 30h/viikko. Työajan pidennys vaikuttaisi heidän kohdalla hoitotuen määrän pienenemiseen. KT on ohjeistanut työnantajia pienentämään palkkaa suhteessa työaikaan niille, jotka saavat osittaista hoitorahaa ja joiden työaikaa ei voi pidentää. Työnantajista Lapin sairaanhoitopiiri ei ole laskenut palkkaa niiden pienten lasten vanhemmilta, jotka saavat osittaista hoitorahaa. Tehy Pellon ammattiosasto ehdottaa, että Pellon kunta voisi myös tukea pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä luopumalla palkan alennuksesta. Asia koskettaa pientä määrää koko henkilökunnasta, eikä aiheuttaisi kunnalle ylivoimaisia kustannuksia.
MS Word -tiedostoSyrjäseutulisien palauttaminen kunnanhallitus 10.8.2015.doc (33 kB)
Maksamatta jätetyt syrjäseutulisät maksettava korkojen kera sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille. Syrjäseutulisän asian käsittely on alkanut syksyllä 2011. Selvityspyyntö kunnanhallitukselle syrjäseutulisän maksamisesta on tehty 18.10.2012. Asia on edennyt vuonna 2012 keskusneuvotteluihin. Asia on edennyt keskustasolla työtuomioistuin käsittelyyn. ŸTyötuomioistuin linjasi heinäkuussa antamassaan päätöksessä, että Pellon kunnan on maksettava maksamatta jätetyt syrjäseutulisät niihin oikeutetuille työntekijöille takautuvasti ja korkojen kera. Työtuomioistuin - TT:2015-58
PDF-tiedostoPyyntö tapaamiselle (1).pdf (183 kB)
KSH ja kotipalvelu yhdistyy Kotihoidoksi 1.1.2015. KSH:n työntekijät ovat olleet yhteydessä Tehyyn yhdistymisen vuoksi. Työntekijät ovat huolissaan tulevasta työnkuvasta. Yhdistymisen tarkoituksena on purkaa päällekkäisyyksiä kotona tapahtuvaan asiakkaiden hoitoon. Jatkossa aluetiimit joista vastaavat KSH: työntekijät. Vastausta tapaamieselle emme saaneet.
PDF-tiedostoTehy Pellon ao 805 ry organisaatiomuutos Kotihoito.pdf (89 kB)
Organisaatiomuutos - Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistyminen kotihoidoksi Kotihoidon hoitotyön johtajuus. Asia Kunnanvaltuustolle 5.12.14 kokoukseen. Tehyläinen kuntapäättäjä Katja Kauppi esitti asiaa. Asia ei mennyt läpi
PDF-tiedostoOrganisaatiomuutos, Hoitotyön johtajuus ja esimiestyö.pdf (101 kB)
1.12.14. Pellon Kunnassa on meneillään organisaatiouudistus. Meneillään olevissa muutoksissa on huolehdittava siitä, että hoitohenkilöstön johtajien ja esimiesten asema sekä hoitohenkilöstön johtaminen ovat selkeästi määriteltyjä. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyvät ja on suunniteltu siirtyväksi asumispalveluohjaajan alaisuuteen 1.1.2015 alkaen. Suunnitelmissa on myös siirtää laitos- ja avohoito yhden esimiehen alaisuuteen. Suunnitellussa organisaatiokaaviossa nimikkeenä on Laitoshoidon johtaja. Kirjettä ei ole huomioitu kunnan päätöksissä. Hoitotyönjohtajuus organisaatiomuutoksessa parani muilta osin paitsi kotisairaanhoidon osalta. Laitohoidonjohtajan nimikettä ei ole muutettu hoitotyön johtajaksi.
MS Word -tiedostoTIEDOTE Koho ry työvuorolista joulun aika.docx (14 kB)
Työvuorolista 22.12.2014 – 11.1.2015 Jaksotyössä loppui 1.9.2014 kaksois- ja kolmoisjaksojen käyttö. Työvuoroluetteloon voidaan suunnitella vain säännöllinen työaika (KVTES III luvun 30 §:n 1 momentti). Kolmen viikon jaksolle joka alkaa 22.12.2014 sisältyy viisi arkipyhää, jotka alentavat säännöllistä työaikaa. Vapaita ei voi hajauttaa ennen tai jälkeen kyseisen jakson. Lisätyötä ei voi teettää ilman suostumusta. Jos työntekijä suostuu tekemään lisätyötä, voidaan tehty työ korvata myöhemmin työntekijän kanssa sopien (KVTES III luvun 25 §:n 5 momentti). Lisätyön tekemisestä ei ole tehty sopimusta työnantajan kanssa.
MS Word -tiedostoTEHY esitys kunnanhallitukselle 28.9.14.doc (36 kB)
Tehy Pellon ao esittää, että Pellon kunnanhallitus ja valtuusto ottavat seuraavat asiat huomioon vastatessaan lausuntopyyntöön: Hallituksen esityksen luonnos Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.
MS Word -tiedostoPellon kunta järjesti henkilökunnalle tiedotustilaisuuden Pello 2020 organisaation, tehyn kysymys.docx (18 kB)
Miten Pellon kunnan organisaatiomuutoksessa on huomioitu Sote-uudistus? Pellon kunnanhallituksen pöytäkirja 29.9.14 asiana organisaatiomuutos
MS Word -tiedostoTehy aloite projektityöntekijän työsopimus.doc (29 kB)
Jos Pellon kunta käynnistää oman projektin/hankkeen, tästä tehdään päättävän elimen päätös. Hankkeesta päättävä elin nimeää projektin/hankkeen mahdollisen hanke-tai projektityöntekijän sisäisen haun jälkeen. Kunnan työntekijä nimetään projekti-tai hanketyöntekijäksi ja hänen tehtäväkuvansa tarkistetaan. Päätös 25.8.2014
MS Word -tiedostoTVA hyväksytty 9.6.2014.doc (26 kB)
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen, käytössä olleiden erillislisien uusjaon, TVA:n mukaisten palkkojen korjaamiseksi 1.1.2014 alkaen.
MS Word -tiedostoSAIRAUSPOISSOLOILMOITUS tehy kunnanhallitukselle.docx (21 kB)
21.11.2013Työnantaja vaatii lääkärintodistuksen 1. sairauspoissolopäivästä alkaen. Tehy otti kantaa uuteen ohjeistukseen: sairauspoissoloilmoitus -menettelyyn, kirjallisesti ja suullisesti. Asiaa ei sen kummemmin käsitelty, vain tiedoksityyppisenä asiana.
MS Word -tiedostoValtuustoaloite kunnanhallituksessa 25.3.2013.doc (26 kB)
”Pellon Tehyn Ammattiosasto 805 vaatii tasapuolista kohtelua ja pääsyä pääsopijajärjestöjen kanssa samaan neuvottelupöytään yhdessä Pellon kunnan virkamiesten ja valtuutettujen kanssa.Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei valtuustoaloitteen pohjalta ole edelleenkään tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin
MS Word -tiedostoTehyn kirjeet 26.2.13 ja 18.10.12, kunnanhallitus 25.3.13.doc (23 kB)
Syrjäseutulisäasia selvityspyyntö vakituisessa työsuhteessa olevista henkilöistä, jotka ovat siirtyneet Pellon kunnassa virkasuhteesta uuteen toimeen 1.1.1995 jälkeen.
MS Word -tiedostoMarevan 17.12.12 terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen.doc (26 kB)
Kunnanhallitus päättää maksaa 100 euron kuukausittaista lisäkorvausta siihen saakka kunnes työnvaativuuden arviointi on saatu päätökseen Marevan potilaiden hoitotasapainon määrittämisestä
MS Word -tiedostosyrjäseutulisien palauttaminen.doc (30 kB)
Työntekijät toivat neuvotteluissa esille, että heiltä on otettu syrjäseutulisät pois heidän siirtyessä Pellon kunnan palveluksessa tehtävästä toiseen. Kaikki neljä neuvottelua pyytänyttä ovat olleet katkeamattomassa palvelussuhteessa Pellon kuntaan.
MS Word -tiedostovakinaistaminen.doc (26 kB)
LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTUMINEN KIERTÄVÄN SIJAISEN TEHTÄVÄÄN
MS Word -tiedostoKVTES palkkojen tasaaminen samalle tasolle Tehy sopimukseen kuuluvien kanssa.doc (25 kB)
Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvien työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat nousivat 1.1.2010 Samaa työtä tekevien tehtäväkohtaiset palkat pitää olla samansuuruiset.
MS Word -tiedostoTehy Pellon ao ry nro 805OIKAISUVAATIMUS 3.1.2010.docx (16 kB)
VUODEOSASTON SAIRAANHOITAJIEN TVA:N MUKAINEN PALKKA Tavoitetta ei saavutettu, 50€ korvaus saadaan, lääkärin takapäivystystä ei ole, päivystys Ruotsissa
MS Word -tiedostoTuloksellisuuden parantaminen, Tehy pöytäkirja.doc (26 kB)
Kunnanhallitus päättää, että Tehyn tuloksellisuuserä jaetaan tasan kaikkien tehyläisten kesken, joten kaikille tehyläisille maksetaan 15,35 euroa henkilökohtaisena lisänä 1.9.2010 alkaen.
MS Word -tiedostoHälytysraha.doc (34 kB)
Hälytysraha ja tuplavuorokorvaus ovat molemmat 60 euroa ja ovat euromäärältään samat arkisin ja viikonloppuisin. Hälytysrahan perusteiden maksamisessa noudatetaan Kvtes:n 3 luvun 24 §:ää. Kunnanhallitus päättää, että kutsuraha on 30 euroa, jos suunniteltua työvuoroa aikaistetaan yli tunnilla. Kunnanhallitus hyväksyy, että kaikille kunnan työntekijöille / viranhaltijoille maksetaan hälytystilanteessa samansuuruinen korvaus. Tämä on henkilöstön tasapuolinen kohtelun kannalta kohtuullista.